อธิบายชุดวิชา

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ (6 หน่วยกิต)
Public Personnel Management
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานบุคคล ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ความแตกต่างระหว่างการบริหาร
บุคคลในภาคเอกชนและรัฐบาล
คำอธิบายชุดวิชา
          ประวัติและวิวัฒนาการของระบบราชการในฐานะที่เป็นอาชีพ ปรัชญาของการบริหารงานบุคคล กระบวนการบริหารงานบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล และอิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อการบริหารงานบุคคล โดยเน้นการประเมินบุคคล การฝึกอบรม และการพัฒนาการบริหารเงินเดือน ทั้งนี้จะได้นำ
ลักษณะของการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชนมาเปรียบเทียบกับการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาลโดยใช้กรณีของไทยเป็นตัวอย่างประกอบ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...