อธิบายชุดวิชา

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ (6 หน่วยกิต)
Organization Management and Development
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจัดรูปองค์การตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านองค์การที่มีต่อโครงสร้างองค์การ
และสามารถประเมินผลโครงการพัฒนาองค์การได้
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการในการจัดรูปองค์การ โดยอาศัยแนวความคิดเชิงระบบ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านองค์การ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อโครงสร้างขององค์การ ตลอดจนทฤษฎีและแนวทางในการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการกำหนดกลยุทธ์ และ
วิธีพัฒนาองค์การ การดำเนินการตามขั้นตอนและการประเมินผลของโครงการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้จะใช้กรณีของไทยเป็นตัวอย่างประกอบ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...