อธิบายชุดวิชา

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวทางที่ใช้ในการเปรียบเทียบระบบการเมือง โดยจะทำการเปรียบเทียบโครงสร้าง-หน้าที่ นโยบายของระบบการเมืองต่าง ๆตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่มีผลต่อระบบการเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา โดยจะครอบคลุมวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองในเชิงเปรียบเทียบ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...