อธิบายชุดวิชา

82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
International Conflicts and Cooperations
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปของความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ การก่อกำเนิด พัฒนาการและผล
กระทบของความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษาพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปของความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ การก่อกำเนิดลักษณะ สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
ดังกล่าว ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติและระดับต่างๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ แนวทางแก้ไข
ความขัดแย้ง และแนวทางส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...