อธิบายชุดวิชา

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย (6 หน่วยกิต)
International Politics in Asia
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้สามารถอธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ของประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความร่วมมือหรือ
ความขัดแย้ง เป็นต้น
คำอธิบายชุดวิชา
          เหตุการณ์และความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของประเทศในเอเชีย ทั้งที่เกิดขึ้นในเอเชียอาคเนย์ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ตลอดทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ในเอเชียด้วยกันเอง และระหว่างประเทศในเอเชียกับประเทศภายนอกที่มีผลประโยชน์อย่างมากในเอเชีย โดยจะเชื่อมโยงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ที่มีต่อประเทศไทยด้วย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...