อธิบายชุดวิชา

90201 การจัดการฟาร์ม (6 หน่วยกิต)
Farm Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มทั่วไป
          2. เพื่อมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์กับการจัดการฟาร์ม
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการจัดการและหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์ม ความสำคัญและบทบาทของราคาผลิตผลเกษตรต่อการจัดการฟาร์ม ลักษณะ
ฟาร์มและขนาดฟาร์ม ปัจจัยที่กำหนดประเภทฟาร์ม หลักการปฏิบัติเกษตรที่ดี การเริ่มต้นกิจการฟาร์ม การวางแผน การติดตาม และจัดทำงบประมาณฟาร์ม การ
วางระบบบัญชีฟาร์ม และการบันทึกกิจการฟาร์ม การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร การบริหารสินเชื่อเกษตร ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์ม ปัจจัยที่มีผล
กระทบต่อต้นทุนและรายได้ฟาร์ม การควบคุมการดำเนินงานฟาร์ม การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฟาร์ม หลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
กรณีศึกษาการจัดการฟาร์มรูปแบบต่างๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...