อธิบายชุดวิชา

90204 พื้นฐานการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม (6 หน่วยกิต)
Fundamental of Agriculture Resources Management and Environment
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเกษตร
          3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษจากการเกษตรและการจัดการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย และประเภทของทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเกษตร มลพิษจาก
การเกษตรและการจัดการกฎหมายและกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...