อธิบายชุดวิชา

90303 พืชเศรษฐกิจ (6 หน่วยกิต)
Economic Crops
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา นโยบาย และการพัฒนาการปลูกพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจในด้านการปลูก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การใช้
ประโยชน์ ตลอดจนถึงการตลาด
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบันของประเทศไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความเป็นมาของการเกษตรและพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย นโยบายและการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิเกษตรที่เกี่ยว
ข้องกับการปลูกพืช วิธีการปลูกและระบบการปลูกพืช การใช้ดิน นํ้าและปุ๋ยในการปลูกพืช การปฏิบัติดูแลรักษาพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการใช้สารเคมี
การขยายพันธุ์พืช การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษา ตลอดจนถึงการใช้ประโยชน์ การแปรรูปและการตลาดของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ อันประกอบด้วยธัญพืช พืชนํ้ามัน
พืชเส้นใย พืชผัก ไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจอื่นๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...