อธิบายชุดวิชา

90305 การผลิตสัตว์ (6 หน่วยกิต)
Animal Production
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตสัตว์ในประเทศไทย
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการการผลิตสัตว์ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ
          3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ในด้านสภาพ ศักยภาพและระบบการเลี้ยง หลักการผลิตสัตว์ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ สุกร โคนม โคกระบือ และสัตว์อื่นๆ โดยกล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตสัตว์เหล่านี้ทั้งด้านพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ อาหาร
และการให้อาหาร สุขศาสตร์และโรคสัตว์ รวมถึงผลผลิตการแปรรูปและการตลาด และแนวทางในการพัฒนาการผลิตสัตว์ในอนาคตของประเทศไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...