อธิบายชุดวิชา

91311 การจัดการความรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (6 หน่วยกิต)
Knowledge Management for Agricultural Extension
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ที่มา และประเภทของความรู้
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ หลักการ และกระบวนการจัดการความรู้
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคบางประการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การติดตาม และประเมินผลการ จัดการความรู้
          5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ในทางส่งเสริมการเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและความสำคัญของความรู้ ลักษณะ ที่มา และประเภทของความรู้ ความหมาย ความสำคัญ หลักการ และกระบวนการจัดการความรู้ รูปแบบ
และวิธีการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร เทคนิคบางประการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การติดตาม และประเมินผลการจัดการความรู้ กรณีตัวอย่างการจัด
การความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แนวทางการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...