อธิบายชุดวิชา

91312 การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ (6 หน่วยกิต)
Integrated Agricultural System Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการบูรณาการระบบการเกษตร
          3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดเชิงระบบและเชิงบูรณาการ ความหมายและความสำคัญของระบบการเกษตร หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการเกษตรต่างๆ เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการระบบการเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรในการผลิตการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรเพื่อ
การจัดการระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ การประเมินผลกระทบและวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการจัดระบบการเกษตรเชิงบูรณาการ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...