อธิบายชุดวิชา

91349 สารสนเทศและสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร (6 หน่วยกิต)
Information and Communication Media in Agricultural Extension
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำสารสนเทศทางการเกษตรไปใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่แก่บุคคลเป้าหมาย
          3. เพื่อให้มีความสามารถในการนำสารสนเทศและสื่อไปใช้ในการจัดการความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลเป้าหมาย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสำคัญของสารสนเทศที่มีต่อการส่งเสริมการเกษตร การจัดระบบสารสนเทศทางการเกษตรและทางส่งเสริมการเกษตร การนำสารสนเทศไปใช้ในการ
ถ่ายทอดสู่บุคคลเป้าหมาย โดยกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการนำสารสนเทศและสื่อไปใช้ในการจัดการความรู้เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมของบุคคลเป้าหมาย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...