อธิบายชุดวิชา

91350 การเป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาสำหรับเกษตรกร (6 หน่วยกิต)
Leadership, Human Relation and Psychology for Farmers
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของผู้นำ การคัดเลือกและการสร้างผู้นำ
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างและโครงการฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรประเภทต่างๆ ให้สัมฤทธิผล
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาพื้นฐาน
          4. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาที่เหมาะสม นำมาประยุกต์ใช้ สำหรับการส่งเสริมการเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและลักษณะของผู้นำกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นผู้นำและการคัดเลือกผู้นำความหมายและหลักการของมนุษยสัมพันธ์ กระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรมและความเป็นอยู่ทางด้านสังคม จิตวิทยาของเกษตรกร การนำความรู้ทางการ
เป็นผู้นำมนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรมาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...