อธิบายชุดวิชา

91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ (6 หน่วยกิต)
Forest Resource Mangement
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการทรัพยากรป่าไม้
          2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้มิติสิ่งแวดล้อม
          3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้มิติสังคม
          4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการจัดการทรัพยากรป่าไม้มิติเศรษฐกิจ
          5. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นทางด้านวนศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐานการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่สำคัญ เช่น การจัดการลุ่มนํ้า การจัดการสัตว์ป่า การป่าไม้ในเมือง การจัดการเพื่อนันทนาการ การป่าไม้ชุมชน วนเกษตร การจัดการสวนป่า การจัดการ
ป่าไม้ และอื่นๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...