อธิบายชุดวิชา

91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร (6 หน่วยกิต)
Research in Agricultural Extension
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และกระบวนการวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร
          2. เพื่อให้มีความสามารถในการนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการวางแผน ดำเนินงานและประเมินผลด้านการส่งเสริมการเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและความสำคัญของการวิจัย หลักการวิธีการ และกระบวนการวิจัย การดำเนินการวิจัยด้านการส่งเสริมการเกษตรในลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย
การวิจัยท้องถิ่น การวิจัยการถ่ายทอดความรู้การเกษตร การวิจัยด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร การนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน ดำเนินงาน และ
ประเมินผลการส่งเสริมการเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...