อธิบายชุดวิชา

91427 การป่าไม้ชุมชน (6 หน่วยกิต)
Community Forestry
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด หลักการและความสำคัญของวนศาสตร์ชุมชนที่มีต่อการพัฒนา เศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน โดยเน้นการมีส่วนรวมของประชาชน องค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          3. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงานวนศาสตร์ชุมชนให้ประสบ ความสำเร็จ
คำอธิบายชุดวิชา
          บทบาทและความสำคัญของป่าไม้ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น การวางแผนและการจัดการป่าไม้ชุมชนในรูปแบบต่างๆ
การส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการคัดเลือกพรรณไม้ การปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองและชนบท ตลอด
จนการจัดการผลผลิตจากป่าไม้ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...