อธิบายชุดวิชา

92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (6 หน่วยกิต)
Cooperatives for Social and Economic Development
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัญชา และหลักการพัฒนาสังคมเมืองและชนบท นโยบาย ทิศทาง และยุทธวิธีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา แนวโน้มการพัฒนาสหกรณ์กับการพัฒนา สังคม เมือง ชุมชน และชนบท
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในยุทธวิธีในการพัฒนาสหกรณ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ปรัชญา และหลักการพัฒนาสังคม ชุมชนเมืองและชนบท นโยบาย ทิศทาง และยุทธวิธีในการพัฒนาสังคม ชุมชน เมือง และชนบท สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ของสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา แนวโน้มการพัฒนาสหกรณ์กับการพัฒนาสังคม เมือง ชุมชน และชนบท และยุทธวิธีในการพัฒนาสหกรณ์เพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...