อธิบายชุดวิชา

92423 วิธีการวิจัยทางสหกรณ์ (6 หน่วยกิต)
Research Methodology in Cooperatives
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นฐานงานวิจัยประเภทต่างๆ
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การตีความ การสรุป และการนำเสนอข้อมูล
          3. เพื่อให้มีความสามารถในการนำความรู้ทางวิจัยมาใช้กับงานการสหกรณ์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย หลักและวิธีวิจัยทางสหกรณ์ การเลือกปัญหา การวางแผนและการวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูล การตีความหมายข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง การเสนอข้อมูลและวิจารณ์ สรุปให้เหตุผล พร้อมทั้งการยกตัวอย่างเปรียบเทียบวิธีการวิจัย
ทางสหกรณ์ทั่วๆ ไป


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...