อธิบายชุดวิชา

93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น (6 หน่วยกิต)
Introduction to Crop Pests
วัตถุประสงค์
          1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของศัตรูพืชที่สำคัญ
          2. ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งที่มา การแพร่กระจาย การระบาดและการทำความเสียหายกับพืช
          3. ให้มีความสามารถวินิจฉัยสาเหตุความเสียหายจากศัตรูพืชขั้นต้นได้
          4. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืช
คำอธิบายชุดวิชา
          ชนิดของศัตรูพืชในกลุ่มต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ แมลงศัตรูพืช สัตว์ศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช แหล่งที่มา การแพร่กระจาย และการระบาดของศัตรูพืช
การทำความเสียหายกับพืชและกลไกการเข้าทำลายพืช การวินิจฉัยสาเหตุความเสียหายจากศัตรูพืชขั้นต้น หลักการควบคุมและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์และความรู้เกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...