อธิบายชุดวิชา

93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช (6 หน่วยกิต)
Crop Improvement and Plant Propagation
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
          2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้พืชพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของตลาด และเก็บรักษาพันธุ์ดีได้
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความสำคัญและประเภทของพันธุ์พืช คุณสมบัติของพันธุ์ดี วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชการเลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะสม การเก็บรักษาพันธุ์ดี วิธีการขยายพันธุ์พืช
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การนำความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชไปใช้ในการประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...