อธิบายชุดวิชา

93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์ (6 หน่วยกิต)
Animal Breeding and Reproduction
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพันธุศาสตร์ ซึ่งนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อลักษณะที่แสดงออกของสัตว์
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์สัตว์
          4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์
          5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการพันธุศาสตร์ซึ่งนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อลักษณะที่แสดงออกของสัตว์ อัตราพันธุกรรม อัตราซํ้า
และการคัดเลือกพันธุ์ กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการสืบพันธุ์ของสัตว์ พฤติกรรมในการสืบพันธุ์ของสัตว์ ระบบการผสมพันธุ์สัตว์
การผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติและวิธีผสมเทียม ปัญหาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในประเทศไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...