อธิบายชุดวิชา

93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช (6 หน่วยกิต)
Information for Crop Production Management
วัตถุประสงค์
          1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช
          2. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดหา รวบรวม จัดทำข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดการการผลิตพืช
          3. ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเลือกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจผลิตพืช และการจัดการ
คำอธิบายชุดวิชา
          การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการการผลิตพืช ประกอบด้วย ประเภท แหล่งที่มา วิธีการจัดเก็บข้อมูล การอ่านข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
การนำข้อมูลและผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการการผลิตพืช


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...