อธิบายชุดวิชา

93459 การจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
Fruit and Vegetable Production Management
วัตถุประสงค์
          1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องไม้ผลและผัก
          2. ให้มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ผลและผักให้สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมใน การประกอบธุรกิจ
          3. ให้มีความรู้ความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม้ผลและผักได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          4. ให้มีความสามารถในการจัดการการผลิตไม้ผลและผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำอธิบายชุดวิชา
          ประเภทของไม้ผลและผัก แนวคิดเกี่ยวกับการการผลิต การตลาด ปัจจัยการผลิต การจัดการการในกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตและการปฏิบัติหลัง
เก็บเกี่ยว การตัดสินใจผลิตและเลือกใช้ เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการผลิต
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...