อธิบายชุดวิชา

94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร (6 หน่วยกิต)
Fundamentals of Agribusiness
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝ่ายดำเนินธุรกิจการเกษตร ตั้งแต่การผลิตและการจัดหา ปัจจัยการผลิต การผลิตสินค้าเกษตร การจัดหา การแปรรูป
และการเก็บรักษา จนถึงการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคและส่งออก
          2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจการเกษตร
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร และลักษณะของธุรกิจการเกษตรใน ประเทศไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและความสำคัญของธุรกิจการเกษตร ฝ่ายดำเนินการธุรกิจการเกษตรตั้งแต่การผลิต และการจัดหาปัจจัยการผลิต การผลิตสินค้าเกษตร การจัดหา
การแปรรูปและการเก็บรักษา การจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ ตลอดจนการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รวมถึงฝ่ายสนับสนุนในการดำเนิน
ธุรกิจการเกษตร สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตร และลักษณะของธุรกิจการเกษตรในประเทศไทย


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...