อธิบายชุดวิชา

94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร (6 หน่วยกิต)
Agricultural Marketing Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการตลาดโดยทั่วไป
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตลาด การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร นโยบายและมาตรการ ด้านการตลาดสินค้าเกษตรของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์กับการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดการตลาด ระบบการตลาด บทบาทและหน้าที่ของการตลาด กระบวนการทางการตลาด การจัดการการตลาดโดยทั่วไป ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการตลาด การวางแผนการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลยุทธ์ส่วนประสม การตลาด ได้แก่
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การปฏิบัติการและการควบคุมทางการตลาดการนำแนวคิดทางการตลาดมาใช้กับการตลาด
สินค้าเกษตร ระบบการตลาดสินค้าเกษตร สถาบันและองค์การทางการตลาดสินค้าเกษตร วิถีการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดสินค้าเกษตร การจัดการการตลาด
สินค้าเกษตรประเภทสินค้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าแปรรูป นโยบายและมาตรการด้านการตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...