อธิบายชุดวิชา

94432 สารสนเทศและการวิจัยทางธุรกิจการเกษตร (6 หน่วยกิต)
Information and Research in Agribusiness
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีดำเนินการวิจัยตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการเขียนรายงานผลการวิจัย
          4. เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          บทบาทและความสำคัญของสารสนเทศทางธุรกิจการเกษตร การสืบค้นสารสนเทศ และการนำสารสนเทศ ไปใช้ในการดำเนินงานด้านธุรกิจการเกษตร
          ความหมายความสำคัญของการวิจัย ระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ โดยอาศัยหลักและกระบวนการทางสถิติ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...