อธิบายชุดวิชา

94461 การเงินธุรกิจการเกษตร (6 หน่วยกิต)
Agribusiness Finance
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการเงินธุรกิจ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินเชื่อ
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์กับการดำเนินงานธุรกิจการเกษตร
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการทางการเงิน หน้าที่ทางการเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การ
วางแผนการใช้เงินทุน การวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการจัดหาเงินทุน โครงสร้างทางการเงิน ต้นทุนเงินทุน การควบคุมและการวิเคราะห์ทางการเงิน
          นโยบายสินเชื่อ ประเภทสินเชื่อ มาตรการการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจการเกษตร วิธีการชำระเงินและการดำเนินการเรียกเก็บเงิน รายละเอียด
อื่นๆ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ข้อปฏิบัติทางกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อทางธุรกิจการเกษตร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...