อธิบายชุดวิชา

94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (6 หน่วยกิต)
International Agribusiness
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์กับการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
คำอธิบายชุดวิชา
          ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร การรวมกลุ่มทางการผลิตและการค้า ปัญหาและอุปสรรค
ทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ บทบาทของเทคโนโลยีที่สำคัญต่อธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ชีวภาพ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ ด้านการตลาด การเงิน โลจิสติกส์
มาตรฐานสินค้าเกษตรด้านการส่งออกและการนำเข้า สารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ กฎ ระเบียบ และเอกสารสำคัญในธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ บทบาทของรัฐต่อการดำเนินธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...