อธิบายชุดวิชา

96405 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ (6 หน่วยกิต)
Business Decision Support Systems
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ในกระบวนการตัดสินใจในธุรกิจ
          2. เพื่อให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
          3. เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนิคและการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
          4. เพื่อให้รู้หลักการและเกิดแนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจ เพื่อใช้ศึกษาสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความหมายและองค์ประกอบของการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ การพัฒนาและออกแบบ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ เทคนิคการจัดระบบสารสนเทศ การใช้คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูล การสร้างระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ การทำธุรกิจแบบ
อัจฉริยะ การจัดทำคลังข้อมูลทางธุรกิจ เทคนิคในการทำเหมืองข้อมูลเพื่อค้นหาความรู้ใหม่ การจัดการและการประเมินผลการดำเนินการทางธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยว
กับการใช้และการสร้างแบบจำลองและคลังข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...