อธิบายชุดวิชา

96410 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ (6 หน่วยกิต)
Information Technology for Accounting and Managerial Accounting
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
          2. เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องต้นทุน จุดคุ้มทุน และการงบประมาณ เพื่อการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ
          3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ
          4. เพื่อให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบย่อยต่างๆ ภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน จุดคุ้มทุน และการงบประมาณเพื่อ
การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการจัดการ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน ควบคุม และสนับสนุน
การตัดสินใจทางการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...