อธิบายชุดวิชา

97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Mechanics for Industrial Technology
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของสถิตยศาสตร์ และพลศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการทางกลศาสตร์เครื่องจักรกลในเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
          3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ด้านกลศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาเนื้อหาในชุดวิชาต่างๆ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อไป
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบแรง แรงลัพธ์ และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ หลักการพื้นฐานของพลศาสตร์
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน คีนีเมติกของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค การหาสมการเคลื่อนที่ด้วยกฎข้อที่สองของนิวตัน วิธีพลังงาน และวิธีโมเมนตัม คีนีเมติกของ
วัตถุเกร็งในการเคลื่อนที่ในระนาบและการเคลื่อนที่ทั่วไป กลไกแบบต่างๆ การวิเคราะห์ การขจัด ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักรกล การสังเคราะห์ชิ้นส่วนกลไก
การวิเคราะห์แรงสถิตและแรงทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นในกลไก การถ่วงสมดุลของมวลและมวลเคลื่อนที่กลับไปมา เฟืองและขบวนเฟือง กลศาสตร์ของไหล


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...