อธิบายชุดวิชา

97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต (6 หน่วยกิต)
Introduction to Manufacturing Processes and Techniques
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจหลักการของกระบวนการผลิตพื้นฐานของอุตสาหกรรม
          2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์การผลิต ระบบการผลิต และระบบการควบคุมการผลิตได้อย่างเหมาะสม
          3. เพื่อให้เข้าใจหลักการของเทคนิคการผลิตพื้นฐานของอุตสาหกรรม
          4. เพื่อให้รู้องค์ประกอบของระบบการผลิต
          5. เพื่อให้เข้าใจหลักการเขียนและวิธีการอ่านแบบทางวิศวกรรม
          6. เพื่อให้รู้ชนิดและลักษณะสมบัติ รวมทั้งการใช้งานของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการกรรมวิธีการผลิตพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตในอุตสาหกรรม รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ การผลิต ระบบไฟฟ้า ระบบกลไก
ระบบไฮดรอลิก และระบบนิวเมติก เทคนิคการผลิตเบื้องต้น และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบควบคุมการผลิต หลักการเลือกใช้กระบวนการ อุปกรณ์การผลิต เทคนิค
การผลิต และระบบควบคุมการผลิตที่เหมาะสม หลักการเขียนและ อ่านภาพฉาย มาตรฐานการเขียนแบบของไทยและสากล การอ่านแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น
การให้ข้อมูลทางด้านขนาด และข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีลงในแบบงาน พิกัดความคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติ ลักษณะสมบัติและการใช้งานของวัสดุประเภทโลหะ
ที่สำคัญบางชนิด และลักษณะสมบัติของวัสดุประเภทอโลหะที่สำคัญการเลือกใช้วัสดุให้ประหยัดและเหมาะสมกับงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...