อธิบายชุดวิชา

97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (6 หน่วยกิต)
Printing and Packaging Materials
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
          2. เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกใช้ประเภทของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุเพื่อใช้ในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
          4. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์อันเนื่องมาจากวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ ประเภท มาตรฐาน กระบวนการผลิต สมบัติของของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แม่พิมพ์ วัสดุใช้
พิมพ์ หมึกพิมพ์ วัสดุสำหรับงานหลังพิมพ์ และวัสดุอืนๆที่ใช้ในการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ การรู้จักเลือกใช้ประเภทของวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับการนำไปใช้งาน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในการพิมพ์และการใช้งานบรรจุภัณฑ์ อันเนื่องมาจากวัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และวิธีแก้ไข


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...