อธิบายชุดวิชา

97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Information Systems and Automation for Production in Industry
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถเลือกใช้ระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม
          2. เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถเลือกใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิต
คำอธิบายชุดวิชา
          ภาพรวมและชนิดของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม การจัดการระบบสารสนเทศทางอุตสาหกรรม การจำลองแบบข้อมูล
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและโปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเครือข่ายข้อมูล การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม การทดสอบ การนำไปใช้ และ การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม ภาพรวมของระบบอัตโนมัติ ส่วนประกอบ
และการประยุกต์ใช้งานในการผลิตเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นของการวัดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน การวัดอุณหภูมิ การวัดแรงดัน การวัดการไหล การวัดระดับ
เซนเซอร์และ ทรานสติวเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ทำงานในระบบควบคุม มอเตอร์เอซี มอเตอร์เซอร์โว ชนิดของอุปกรณ์สื่อสารในระบบอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมกระบวนการผลิต ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ และการเขียนโปรแกรมควบคุมพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...