อธิบายชุดวิชา

97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ (6 หน่วยกิต)
Printing Production Management and Quality Control
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการวางแผนการผลิต
          2. เพื่อให้มีความรู้ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานพิมพ์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์กรทางการผลิต ความรู้ทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์ รวมทั้งความรู้ในการบำรุงรักษาและ ความปลอดภัยในการทำงาน
การวางผังโรงงาน การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพและกำหนดมาตรฐานของงาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...