อธิบายชุดวิชา

97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์ (6 หน่วยกิต)
Printing Business Management
วัตถุประสงค์
          เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการธุรกิจการพิมพ์
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการพิมพ์ การทำแผนธุรกิจ การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการตลาด การจัดการการบัญชี การจัดการ
การเงิน การจัดการการผลิต และการควบคุมคุณภาพ การจัดการพัสดุ การจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ต้นทุนทาง
การพิมพ์ และการประเมินราคา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...