อธิบายชุดวิชา

97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Industrial Feasibility Studies and Trend Analysis
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำโครงการทางอุตสาหกรรม
          2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
คำอธิบายชุดวิชา
          หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงการและประเมินค่าทางการลงทุนของโครงการ รวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งทาง
ด้านการตลาด เทคโนโลยีการผลิต แรงงาน การเงิน และกฎหมายตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมที่มีผลมาจาก
การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...