อธิบายชุดวิชา

97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม (6 หน่วยกิต)
Strategic Management of Operational Systems in Industry
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนการผลิตในกระบวนการผลิตแบบต่างๆ
          2. เพื่อให้สามารถใช้เทคนิคการพยากรณ์ความต้องการสินค้าในการวางแผนการผลิต
          3. เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการวางแผนและควบคุมการทำงานในระบบปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม
คำอธิบายชุดวิชา
          ศึกษากลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมแบบต่างๆ ได้แก่ การผลิตแบบต่อเนื่องและ การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องโดยการใช้เทคนิค
การพยากรณ์ความต้องการสินค้า การวางแผนและควบคุมพัสดุคงคลัง การวางแผนเพื่อทำการผลิต การวางแผนการทำงานในระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ และการ
ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...