อธิบายชุดวิชา

99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (6 หน่วยกิต)
Information Security Management
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
          2. เพื่อให้เกิดแนวคิดในการวางแผนและจัดการระบบความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ
          3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในด้านกฎหมายและจริยธรรม
          4. เพื่อให้สามารถนำความรู้มากำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พื้นฐานความรู้ด้านเครือข่ายเพื่อการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของเวิลด์ไวด์เว็บ
ความมั่นคงเชิงออปเจ็กต์ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ การวางแผนและจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล การป้องกันทางกายภาพและ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเด็นของกฎหมายและจรรยาบรรณ นโยบายและการกำหนดนโยบาย ขั้นตอนการพัฒนานโยบาย
เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกรณีศึกษา


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...