1. วิธีการกรอกใบสมัคร (ส.1)

ให้ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้
   1. ชื่อผู้สมัคร ให้เขียน ชื่อและชื่อสกุลให้ชัดเจน โดยขีดเส้นใต้คำนำหน้าชื่อที่ต้องการ
   2. อายุ ให้เขียนตัวเลขเป็นจำนวนเต็ม ถ้าเศษของเดือนเกิน 6 เดือน ให้คิดเป็น 1 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) ลงใน 
   3. สถานภาพ ให้เขียนว่า โสด แต่งงาน หย่า ม่าย หรืออื่น ๆ เพียงอย่างเดียว
   4. ความรู้สูงสุด ให้เขียน คำย่อของวุฒิการศึกษาสูงสุดที่เรียนสำเร็จ เช่น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูงสุด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ไม่จบการศึกษาระดับใด

เขียนคำย่อว่า ปวส.
เขียนคำย่อว่า ปวช.
เขียนคำย่อว่า ม.6
เขียนคำย่อว่า ป.4
ให้บันทึก

   5. อาชีพ เป็นอาชีพของท่านในปัจจุบัน เช่น รับราชการ ค้าขาย เกษตรกร รับจ้าง นักศึกษา นักเรียน หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ เป็นต้น
   6. เลขประจำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก (เลขประจำตัวประชาชนดูได้จากสำเนาทะเบียน
บ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน)
   7. กลุ่มผู้เรียน กรณีศึกษาอยู่ในประเทศ ให้กาเครื่องหมาย / ลงใน ศึกษาในประเทศไทยกรณีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ให้
กาเครื่องหมาย / ลงใน ศึกษาอยู่ต่างประเทศ (ระบุประเทศ)
   8. จำนวนชุดวิชาและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ให้เขียนจำนวนชุดวิชาและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนลงใน
      ชุดวิชาและรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ให้กรอกรหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ค่าชุดวิชา/รายวิชา
และวัสดุการศึกษาชุดวิชาละ 1,100 บาท รายวิชาละ 1,000 บาท ยกเว้นชุดวิชาที่มีสื่อเสริม ดูรายละเอียด หมวดค่าใช้จ่ายกรณีลง
ทะเบียนซ้ำชุดวิชาและรายวิชาเดิม ให้กรอกรหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา พร้อมระบุรุ่นที่เคยสมัครเรียนชุดวิชาและรายวิชานั้น ๆ
มาแล้ว และชำระเงินเฉพาะค่าชุดวิชาและรายวิชา ชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท ยกเว้นชุดวิชาและรายวิชานั้นจะ
เป็นเอกสารชุดปรับปรุง
   9. ที่อยู่ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยติดต่อ ให้เลือกวิธีการติดต่อข้อ 1 หรือ ข้อ 2 อย่างใดอย่างหนึ่งในการติดต่อกับผู้เรียนใน
การจัดส่งวัสดุการศึกษาและแจ้งการจัดสนามสอบ
   10. ระบุเป็นผู้ต้องขังหรือพิการ พร้อมกรอกแบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องขัง/พิการ เพื่อประโยชน์ในการจัดสนาม
สอบให้กับผู้เรียน
   11. รายละเอียดการชำระเงิน ให้กรอกรหัสที่ทำการไปรษณีย์ ลงวันที่/เดือน/ปี เลขที่ธนาณัติ และจำนวนเงินในธนาณัติ หรือใน
ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

 2. การกรอกข้อความในระเบียนประวัติผู้เรียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ให้ผู้สมัครกรอกข้อความตามความเป็นจริงในระเบียนประวัติผู้เรียนตามที่แนบมาพร้อมเอกสารการรับสมัครนี้
และส่งพร้อมกับหลักฐานการสมัครไปยังมหาวิทยาลัย