มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560 (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 100 - 103, โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 28 และรุ่นที่ 29 , ประกาศนียบัตรบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและ
การสอน รุ่นที่ 12 ) โดยอธิการบดีเป็นประธาน ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ทั้งสิ้น 7,900 คน ดังนี้

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต


ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 12

จำนวน 185 คน


  หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (รุ่นที่ 28 - 29)


โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 28
โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 29

จำนวน - คน
จำนวน 1 คน

  หลักสูตรสัมฤทธิบัตร


โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 100 รหัสรุ่น 601
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 101 รหัสรุ่น 602
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 102 รหัสรุ่น 603
โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 103 รหัสรุ่น 604

จำนวน 1,551 คน
จำนวน 2,259 คน
จำนวน 1,685 คน
จำนวน 2,219 คน

           มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวทุกคน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
          ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมพิธีมอบฯได้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบประกาศนียบัตร และใบสัมฤทธิบัตร ให้ทางไปรษณีย์ หลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีมอบฯ
ไปแล้วประมาณ 30 วัน หากท่านใดไม่ได้รับ ติดต่อสำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทร. 0 2504 7711-2


สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 100 - 103
หากยังไม่ได้รับการติดต่อจาก มสธ.
ขอให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่องด่วน !!!
โทร. 0 2504 7711 - 12

      
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2093 คน