เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ฐปนรรต พรหมอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง นางสาวเยาวลักษณ์ ศิริสุวรรณ รักษาการใน
ตำแหน่งเลขาสำนักการศึกษาต่อเนื่อง และทีมงาน จากสำนักการศึกษาต่อเนื่อง เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนบริหารธุรกิจ ไอ – เซิฟ โรงแรมตวันนา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
2561 และติดตามผลการเรียนของผู้เรียน โครงการสัมฤทธิบัตร ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท ตวันนาโฮเต็ล จำกัด
(โรงแรมตวันนา) โรงแรมตวันนา ได้ส่งนักศึกษาของโรงเรียนบริหารธุรกิจไอ-เซิฟ เรียนควบคู่กับโครงการสัมฤทธิบัตร ตั้งแต่ รุ่นที่ 86 จนถึงปัจจุบันรุ่นปัจจุบัน โดยมี
คุณกลินท์ สุรวงศ์ บุนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารธุรกิจ ไอ – เซิฟ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตตินันท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษาโครงการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีสาขาการจัดการท่องเที่ยว
และการโรงแรม และอาจารย์วุฒิ ประกายเพชรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม ให้การต้อนรับ
 
จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติดต่อสอบถามที่อีเมล์ : chainarong.nop@stou.ac.th
โทรศัพท์ 0 2504 7711-2
โทรสาร 0 2503 3379
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2857 คน