อธิบายชุดวิชา

10103 ทักษะชีวิต (6 หน่วยกิต)
Life Skills
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีทักษะในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การวิจัย และการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต
          2. เพื่อให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
          3. เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์
คำอธิบายชุดวิชา
          ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ใหม่ ความสามารถในด้าน
การจัดการ การใช้เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม
การขจัดความเครียด คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...