อธิบายชุดวิชา

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)
English for Communication
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
          2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษที่สำคัญ
คำอธิบายชุดวิชา
          โครงสร้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...