อธิบายชุดวิชา

10121 อารยธรรมมนุษย์ (6 หน่วยกิต)
Human Civilization
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เรื่องราวของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
          2. เพื่อให้เข้าใจความนึกคิด และการแสดงออกทางสังคมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน
          3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของมรดกอารยธรรม
คำอธิบายชุดวิชา
          ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และกับสังคม
รอบตัว วิถีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...