อธิบายชุดวิชา

10131 สังคมมนุษย์ (6 หน่วยกิต)
Human Society
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม
          2. เพื่อให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์
          3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
คำอธิบายชุดวิชา
          ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบ
ของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหา
สังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้างสังคมที่ดี


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...