อธิบายชุดวิชา

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (6 หน่วยกิต)
Science, Technology and Environment for Life
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์
          2. เพื่อให้มีความรู้ทางธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
          3. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
          4. เพื่อให้มีความรู้ในการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
          5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายชุดวิชา
          แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการดารงชีวิต


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...