อธิบายชุดวิชา

10151 ไทยศึกษา (6 หน่วยกิต)
Thai Studies
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมไทยทั้งในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
          2. เพื่อให้สามารถนาความรู้ด้านไทยคดีศึกษาไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต
          3. เพื่อปลูกฝังความสานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยุกต์ผสมผสาน การจัดระเบียบสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...