อธิบายชุดวิชา

10152 ไทยกับสังคมโลก (6 หน่วยกิต)
Thailand and the World Community
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
          2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
          3. เพื่อให้นาความรู้ไปวิเคราะห์ปัญหาอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์
คำอธิบายชุดวิชา
          สภาวการณ์ แนวโน้ม และลักษณะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในสังคมโลก สถานะของประเทศไทย
ในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิด
ขึ้นในประเทศไทยอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ รูปแบบและวิธีการในการเผชิญปัญหาและผลกระทบ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...