อธิบายชุดวิชา

10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (6 หน่วยกิต)
Thai for Communication
วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
          2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
          3. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในการใช้ภาษาไทย
คำอธิบายชุดวิชา
          ภาษากับการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา หลักการใช้ภาษาในการ
สื่อสารทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ


...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...